Chào mừng quý vị đến với Website của Trần Khoa - Nam Sách.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (9 bài)

Luat GD cac nuoc 1

Tµi liÖu tham kh¶o vÒ luËt gi¸o dôc céng hoµ Ba Lan Ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 1992 §¹o luËt vÒ hÖ thèng gi¸o dôc ë n­íc Céng hoµ Ba Lan, gi¸o dôc lµ tµi s¶n chung cña toµn x• héi ®­îc ®Þnh h­íng b»ng c¸c c¬ së quy ®Þnh trong b¶n HiÕn ph¸p Céng hoµ Ba Lan còng nh­ b»ng c¸c chØ dÉn ®­îc quy ®Þnh t¹i Tuyªn ng«n c¬ b¶n cña QuyÒn con ng­êi, t¹i B¶n HiÕn ch­¬ng Quèc tÕ cña c¸c QuyÒn C«ng d©n vµ ChÝnh trÞ...

BÀI GIẢNG  (21 bài)

TƯ LIỆU  (45 bài)


GIÁO ÁN  (19 bài)

ĐỀ THI  (15 bài)

CA NHẠC  (10 bài)

Website đơn vị tiêu biểu
CLB Giáo viên Hải Dương
Lượt truy cập: 9
HỘI CHS KHU VỰC PHÍA BẮC
Lượt truy cập: 7
CLB VIOLET KON TUM
Lượt truy cập: 3

Website của các thành viên
https://huytamsapa.violet.vn/
Lượt truy cập: 19
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 7
Our green house
Lượt truy cập: 6
Do Manh Ha 's Website
Lượt truy cập: 4
Nhịp Cầu Tri Thức Sinh Học
Lượt truy cập: 1
Welcome to TÂY VƯƠNG NỮ QUỐC
Lượt truy cập: 1